สถิติ
เปิดเมื่อ28/01/2015
อัพเดท19/06/2024
ผู้เข้าชม1889998
แสดงหน้า2365064
ปฎิทิน
July 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ทังสเตนคาร์ไบด์

อ่าน 592973 | ตอบ 8027
ทังสเตนคาร์ไบด์
       ทังสเตนคาร์ไบด์ (อังกฤษ: tungsten carbide) มีสูตรเคมีคือ WC ในรูปพื้นฐานจะมีลักษณะเป็นผงสีเทาละเอียด มี 2 โครงสร้างคือแบบหกเหลี่ยม (α-WC) และแบบลูกบาศก์ (β-WC)
 
       ทังสเตนคาร์ไบด์เตรียมได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างทังสเตนกับคาร์บอนที่อุณหภูมิ 1400–2000 °C[3] หรือให้ความร้อนกับทังสเตนไตรออกไซด์และแกรไฟต์โดยตรงที่ 900 °C หรือในแก๊สไฮโดรเจนที่ 670 °C ตามด้วยการคาร์บิวไรเซชันในแก๊สอาร์กอนที่ 1000 °C[4] หรือใช้วิธีการเคลือบด้วยไอเคมี เช่น
 • ทำปฏิกิริยาระหว่างทังสเตนเฮกซะคลอไรด์กับไฮโดรเจนและมีเทนที่อุณหภูมิ 670 °C (1,238 °F)
 WCl6 + H2 + CH4 WC + 6 HCl
 • ทำปฏิกิริยาระหว่างทังสเตนเฮกซะฟลูออไรด์กับไฮโดรเจนและเมทานอลที่อุณหภูมิ 350 °C (662 °F)
                WF6 + 2 H2 + CH3OH → WC + 6 HF + H2O
       ทังสเตนคาร์ไบด์มีจุดหลอมเหลวที่ 2,870 °C (5,200 °F) และจุดเดือดที่ 6,000 °C (10,830 °F) มีความแข็งระดับ 9 ตามมาตราโมสและประมาณ 2600 ตามมาตราวิกเคอส์[5] ทังสเตนคาร์ไบด์มีความแข็งเกร็งมากกว่าเหล็กกล้าประมาณ 2 เท่า มีค่ามอดุลัสของยังประมาณ 530–700 GPa (77,000–102,000 ksi)[2][6][5][7] โมดูลัสของแรงบีบอัด 630–655 GPa และโมดูลัสของแรงเฉือน 274 GPa[8]
 
ด้วยคุณสมบัติความแข็งและทนความร้อนสูง ทังสเตนคาร์ไบด์จึงใช้ทำเป็นเครื่องมือตัดหรือหัวเจาะ ใช้ทำกระสุนเจาะเกราะ เครื่องมือผ่าตัด อุปกรณ์กีฬา เครื่องประดับและอื่น ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ้างอิง
 
 1. Kurlov, p. 22
 2. Blau, Peter J. (2003). Wear of Materials. Elsevier. p. 1345. ISBN 978-0-08-044301-0.
 3. Pierson, Hugh O. (1992). Handbook of Chemical Vapor Deposition (CVD): Principles, Technology, and Applications. William Andrew Inc. ISBN 0-8155-1300-3.
 4. Zhong, Y.; Shaw, L. (2011). 'A study on the synthesis of nanostructured WC–10 wt% Co particles from WO3 , Co3O4 , and graphite'. Journal of Materials Science 46 (19): 6323–6331. Bibcode:2011JMatS..46.6323Z. doi:10.1007/s10853-010-4937-y.
 5. Groover, Mikell P. (2010). Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems. John Wiley & Sons. p. 135. ISBN 978-0-470-46700-8.
 6. Kurlov, p. 3
 7. Cardarelli, François (2008). Materials Handbook: A Concise Desktop Reference. Springer Science & Business Media. pp. 640–. ISBN 978-1-84628-669-8.
 8. Kurlov, pp. 30, 135
 9. Sprince, NL.; Chamberlin, RI.; Hales, CA.; Weber, AL.; Kazemi, H. (1984). 'Respiratory disease in tungsten carbide production workers'. Chest 86 (4): 549–557. PMID 6434250. doi:10.1378/chest.86.4.549.
 10. 12th Report on Carcinogens'. National Toxicology Program. http://ntp.niehs.nih.gov/go/roc12. เรียกข้อมูลเมื่อ 2011-06-24.
ความคิดเห็น :
4948
อ้างอิง

토토안전나라
that is an tremendous motivating article. I am almost glad along with your brilliant work. You positioned surely extraordinarily supportive facts. Hold it up. Continue running a blog. Hoping to perusing your subsequent submit . I without a doubt enjoy sincerely analyzing all of your weblogs. Absolutely wanted to tell you which you have people like me who recognize your work. Honestly a tremendous post. Hats off to you! The information which you have furnished may be very helpful. I’m excited to uncover this web page. I need to to thanks for ones time for this mainly terrific study !! I without a doubt genuinely preferred every part of it and that i also have you stored to fav to observe new information to your site.
토토안전나라
 
토토안전나라 [182.182.126.xxx] เมื่อ 15/06/2023 13:06
4949
อ้างอิง

먹튀검색
very excellent article, i loved studying your publish, very nice share, i need to twit this to my fans. Thanks!. I recognize this article for the well-researched content material and exceptional wording. I were given so concerned on this fabric that i couldn’t forestall reading. I am inspired with your paintings and skill. Thank you so much. Amazingly accommodating post. This is my first time i go to right here. I discovered such an in depth variety of fascinating stuff for your weblog specially its exchange. Definitely its extraordinary article. Keep it up. That is a high-quality internet site! I'm extraordinarily content material with the comments!.

 
먹튀검색 [182.182.126.xxx] เมื่อ 15/06/2023 13:08
4950
อ้างอิง

먹튀검증프렌즈 검증업체
at the factor while you are prepared doing all that we have discussed in the beyond sections, that's thinking about your buying listing with careful arranging exactness, coming across the medicines you require take into account that we've got an brilliant quantity of sildenafil tablets, which are traditional viagra tablets of their various versions, systems and measurements and sending them to the shopping basket, you may be diverted to the page with your personal subtleties. At the point whilst i've time i will have returned to peruse lots more, please preserve up the once i take a gander at your weblog in chrome, it appears excellent but when commencing.

먹튀검증프렌즈 검증업체
 
먹튀검증프렌즈 검증업체 [182.182.46.xxx] เมื่อ 15/06/2023 13:09
4951
อ้างอิง

ABCD
pretty issue of substance. I basically located your web page and in growth cash to guarantee that i am getting indeed extremely joyful in account your weblog entries. Any manner i can purchase for your increase or maybe i delight you get section to usually fast. It is perfect to partake in a project for most of the first-rate web sites at the net. I can advise this site! This site is normally a stroll through for the whole thing of the information you wished approximately this and didn't have a clue who to inquire. Affect right here, and moreover you'll emphatically monitor it. Goodness, amazing blog shape! How long have you been going for walks a weblog for? You make publishing content material to a weblog look easy. The complete appearance of your site is extraordinary, as intelligently because the substance! This is an splendid weblog. I'm actually happy i've discovered this information.
모두의토토검증업체
 
ABCD [182.182.82.xxx] เมื่อ 15/06/2023 13:19
4952
อ้างอิง

토토커뮤니티
correct to end up journeying your blog once more, it's been months for me. Nicely this article that i've been waited for see you later. I'm able to need this submit to general my venture in the college, and it has actual equal subject matter collectively with your write-up. Thanks, top proportion . I have right decided on to construct a blog, which i keep been deficient to do for a during. Recognizes for this inform, it is absolutely serviceable . Im thankful for the weblog post. Simply searching forward to examine extra. Maintain writing. This is this type of exceptional useful resource that you are supplying and also you supply it away for free. I like seeing weblog that understand the cost of supplying a great useful resource without cost. Thanks again for all the knowledge you distribute,right put up. I was very inquisitive about the object, it's pretty inspiring i need to admit. I really like visiting you website when you consider that i usually come upon exciting articles like this one. Excellent activity, i greatly respect that. Do keep sharing! Thanks for this great publish, i discover it very thrilling and thoroughly idea out and prepare. Its a outstanding satisfaction reading your put up. Its full of records i am searching out and i love to put up a comment that 'the content material of your publish is super' tremendous paintings. Simply want to nation your very own put up is genuinely wonderful. The actual readability inside your publish is truely just best in addition to we may want to presume you are a expert approximately this topic. Thru this put up, i recognize that your excellent expertise in playing with all of the portions became very helpful. I notify that that is the primary location in which i locate troubles i have been attempting to find. You've got a smart but attractive way of writing. The next time i examine a weblog, i am hoping that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I suggest, i understand it turned into my preference to examine, however i clearly idea you have got some thing interesting to say. All i pay attention is a group of whining about some thing that you could restore in case you werent too busy searching out interest. Right publish. Thank you for sharing with us. I simply loved your manner of presentation. I enjoyed reading this . Thank you for sharing and maintain writing. It is ideal to examine blogs like this. We admire yourself guarantee and receive as proper inside us. The object has truely peaks my hobby. I’m going to bookmark your internet page and maintain checking for new details. I am looking for a few suitable weblog web sites for analyzing. I was searching over search engines like google and determined your weblog web page. Properly i like your high satisfactory blog web page design plus your posting skills. Keep doing it. I'm amazed with the aid of the way you've got explained matters in this article. This article is quite interesting and i am looking ahead to studying extra of your posts. Thank you for sharing this newsletter with us . Its a awesome pleasure reading your post. Its whole of facts i'm searching out and i surely like to post a observation that the content material of your post is tremendous wonderful work
토토커뮤니티
 
토토커뮤니티 [182.182.126.xxx] เมื่อ 15/06/2023 13:26
4953
อ้างอิง

토큰게임
high-quality put up. I was checking continuously this blog and i'm impressed! Extraordinarily helpful statistics mainly the final component i care for such information lots. I used to be in search of this precise records for a totally long time. Thanks and exact luck. you have a actual potential for writing precise content. I love how you believe you studied and the manner you constitute your views in this text. I accept as true with your way of thinking. Thank you for sharing. Pretty desirable submit. I simply stumbled upon your blog and wanted to mention that i have in reality enjoyed reading your blog posts. Any manner i'll be subscribing on your feed and that i hope you put up again quickly. Massive thanks for the beneficial information. Splendid article, it was highly helpful! I certainly started on this and i am turning into greater acquainted with it higher. The post is written in very a terrific manner and it contains many useful information for me. Thanks very a great deal and will look for greater postings from you . What a brilliant put up i have come upon and believe me i have been searching out for this comparable form of publish for past every week and rarely got here throughout this. Thank you very a good deal and could look for extra postings from you. Thank you a lot for sharing this amazing weblog. Very inspiring and useful too. Hope you still percentage more of your thoughts. I can without a doubt like to examine. I truly cherished analyzing your blog. It become very well authored and clean to undertand. Unlike extra blogs i have study which can be without a doubt now not tht proper. I additionally observed your posts very interesting. In truth after studying, i had to move display it to my pal and he ejoyed it as nicely! Another beneficial publish. This is a completely great blog that i'm able to definitively come returned to numerous more instances this 12 months! I would really like to thanks for the time you invest in making such articles motive as i think it can be very helpful for lots individuals who simply want to get as an awful lot information approximately this topic as feasible. I would really like to thank you for the time you put money into making such articles motive as i suppose it may be very useful for plenty folks who simply desire to get as lots facts about this subject matter as possible. I virtually loved studying your article. I found this as an informative and thrilling submit, so i think it's miles very useful and informed. I would really like to thanks for the effort you've got made in writing this article . What an terrific submit. I simply determined this to an awful lot informatics. It's miles what i used to be attempting to find. I would love to signify you that please keep sharing such kind of data. Wonderful publish, you have pointed out some remarkable factors, i as properly believe that is a very exquisite website. You have executed a superb process on this text. It’s very readable and extraordinarily sensible. You've got even managed to make it understandable and smooth to read. You have got a few real writing expertise. Thanks. Hello i am so thrilled i placed your weblog, i surely placed you by mistake, whilst i was watching on google for some thing else, in any case i am right here now and will just like to mention thank for a high-quality put up and a all round entertaining internet site. Please do hold up the excellent paintings. I'm hoping the identical exceptional effort from you inside the destiny as nicely. In fact your creative writing competencies has stimulated me. Amazing facts sharing .. I'm very happy to study this newsletter .. Thank you for giving us undergo info. Remarkable first-rate. I respect this put up. I havent any word to realize this submit..... Actually i am impressed from this post.... The individual that create this post it became a incredible human.. Thank you for shared this with us. Great job for publishing the sort of useful net site. Your web log isn’t best beneficial but it's far moreover truely innovative too. There have a tendency to be no longer many individuals who can truly write no longer so simple posts that artistically. Hold the quality writing . Very informative article. For my net website online to generate relevant traffic which key word ought to i select, method how to decide any key phrases effectiveness can you propose me? My net site is about consultancy for commercial enterprise. Thank you . A few really excellent work on behalf of the proprietor of this internet web site , perfectly incredible articles . I recently got here across your blog and have been studying alongside. I thought i would depart my first comment. I don't know what to mention besides that i've enjoyed analyzing. Satisfactory blog. I will preserve traveling this blog very frequently. Simply admiring your work and thinking the way you controlled this weblog so well. It’s so top notch that i can not afford to not undergo this precious data every time i surf the internet! I am glad to discover this post very beneficial for me, because it incorporates lot of facts. I constantly prefer to study the excellent and happy i discovered this thing in you submit. Thanks
토큰게임
 
토큰게임 [182.182.126.xxx] เมื่อ 15/06/2023 13:45
4954
อ้างอิง

cvbcvb
extremely good site. A lot of supportiv i actual love this web site, hold on it
토토하이 먹튀검증커뮤니티

 
cvbcvb [182.182.82.xxx] เมื่อ 15/06/2023 14:03
4955
อ้างอิง

카지노
i in my opinion use them my favorite minis for nearly the whole lot. Now and again i honestly draw wow gold online in your home actually because. They can be sooooo style now not to say proper! Exquisite beat ! I would really like to apprentice while you amend your site, how am i able to subscribe for a weblog site? The account aided me a suitable deal. I have been tiny bit acquainted of this your broadcast furnished vivid clear idea . I just like the valuable facts you provide on your articles. I'm able to bookmark your blog and take a look at again right here frequently. I am quite certain i’ll research plenty of recent stuff right right here! Precise success for the following!

카지노
 
카지노 [182.182.46.xxx] เมื่อ 15/06/2023 14:07
4956
อ้างอิง

Call girls faridabad

How To Find Escort Service in Faridabad For Night Fun?

Are you active approximately the provocative and attractive younger call girl Faridabad, at that factor you could assemble your affiliation with the Faridabad escort agency with the help of tolerating relationship, and you could find a definitive satisfaction with the different sort of escorts and you'll encompass long lasting pleasure together along with your reminiscences all through your existence. We are the fine for independent call girls in Faridabad organization and we're OK with our antique customer who always applauds our customers and to have fun with their existence extra than ever in mild of the truth that our escorts are the maximum pleasant younger women who're solace to make companion with the customers. The low rates call girls in Faridabad is the fine component our offerings that you could get proper method with them in mild of the truth that during any adoration making pal proper method is need to and we're right here to make proper manner to cope with our customers.

As we've several escorts for the pal of customers and we essentially recollect them to our customers and they're higher opportunity to savoring the temperament of customer and lead them to experience a great deal improved. With those call girls in Faridabad, customer can respect a few tremendous mins and this call girls Faridabad companion are some thing that you could typically hold their companion on your psyche. An extraordinarily proper method to getting a laugh with affordable escorts is some thing excellent and new for the customer and also you have to bear in mind this whilst you will appearance an escort in your companion. The fine exercise to make an extraordinary maximum with russian call girls in Faridabad and treasuring a few thoughts blowing snapshots of your existence.

Helpful Links:-

call girls in sector 37 Faridabad | call girls in bptp Faridabad | call girls in green field Faridabad | call girl Faridabad | independent call girls in Faridabad | call girl Faridabad

cheap call girls in Faridabad | college call girls in Faridabad | call girls in sector 37 Faridabad | low rates call girls in Faridabad | Russian call girls in Faridabad

On the off chance that you are the one russian call girls in Faridabad affiliation is endeavoring to appreciate with Faridabad self-governing escort young ladies you will be set up to inquire about for some individual free Faridabad escorts office is immediately offered to serve you being self-sufficient Escort in Faridabad. Our freakish cheap call girls in Faridabad young ladies talk understood English and Hindi; they comprehend city approve and may escorts you wherever you may require in Faridabad. we tend to keep an eye out for unit of estimation we have an inclination toll set up Faridabad self-governing escorts office which we offers our college call girls in Faridabad association to any or all around Faridabad and around the city. We offer a reasonable show of redirection associations. We keep an eye on have a tendency to amass give an uncommon call of female escorts in Faridabad. You have the ability to output solitary one on one diversion associations or gathering perform call young woman in Faridabad where two or three or a nice course of action of move sweethearts perform for one, or upsettingly one vendee for call girls service in Faridabad.

Why You Have To Select The Faridabad Escort Service in Your Diversion?

We have different form of escorts in our organization in your diversion. Here you could find out the housewife escorts in Faridabad, faculty name ladies and plenty extra desire in your delight and why we're the fine in escort expert organization. We assure you that until date no exclusive escorts organization can`t coordinate our fashionable on this commercial enterprise and we experience tremendous to provide the fine escorts in Faridabad to our customers. Are you even consider that what you experience whilst you meet a sensation marvel of our escorts agency and the whole thing of our escorts are younger and loaded up with the hotness and while you may meet with certainly considered one among our independent escorts in Faridabad you cannot manipulate yourself. At the factor whilst you meet the escorts you may price our endeavors that we've treated your amassing with such wealthy escorts round there. In the occasion which you want to satisfy those escorts right here, at that factor you have to come in advance with our Faridabad escorts agency and while you may determine then you may find the maximum pleasant call girls in Faridabad of your existence which you ever meet them. The principal component we will say that we thrilled on us to paintings with those marvels and each certainly considered one among them are goddess of wonders moreover they're talented and feature expertise to provide furthest achievement to the customers. So do not be anxious and are available in advance and choose possibly the fine escort in your pleasure and we are able to serve her to.

 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.payalroy.com/
Call girls faridabad [122.162.192.xxx] เมื่อ 15/06/2023 14:13
4957
อ้างอิง

หวยพัฒนา
หวยพัฒนา dnabet.me ของเรามีหวยยี่กีที่เป็นหวยที่มีผู้นิยมเล่นมากที่สุด เปิดให้เล่นตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นหวยยี่กี 88 หวยยี่กี่ VIP ให้ผู้เล่นได้เลือกเล่นตามใจต้องการ
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://dnabet.me/
หวยพัฒนา [58.136.165.xxx] เมื่อ 15/06/2023 14:15

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :